De volgende algemene voorwaarden bevatten tegelijkertijd juridische informatie over uw rechten volgens de regelgeving inzake contracten voor verkoop op afstand. 

1. Scope en provider

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of een aannemer bij ons heeft.

MEDIADUSTRY, Hoensweg 6, 6367 GN, Voerendaal
KvK.Nr.: 54271932
Telefax    :   0031 – 6 243 83 998
E-Mail: info@mediadustry.com
BTW-identificatienummer: NL001203986B69

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch als zelfstandige zijn. We erkennen geen tegenstrijdige of afwijkende algemene voorwaarden van de klant, tenzij we uitdrukkelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan.

2. Bestelling en totstandkoming van het contract

(1) De presentatie van de producten in de online winkel is geen juridisch bindende aanbieding, maar een uitnodiging om te bestellen. De klant kan kiezen uit ons assortiment en de producten in een zogenaamde winkelwagen verzamelen. Door op de aankoopknop “bestellen” te klikken, wordt een bindende bestelling van de goederen in het winkelwagentje en een aanbod om een koopcontract af te sluiten bindend gemaakt. Voordat de bestelling wordt voltooid, kan de klant de gegevens op elk gewenst moment wijzigen en bekijken. Het aanbod om een koopovereenkomst te sluiten kan alleen worden gemaakt als de klant deze algemene voorwaarden aanvaardt door het juiste vinkje te plaatsen en de opzegging heeft bevestigd.

(2) De ontvangst van de bestelling wordt bevestigd door een automatische e-mail. De automatische orderbevestiging houdt geen acceptatie van het aanbod van de klant in, maar documenteert alleen dat de bestelling van de klant door ons is ontvangen. In de orderbevestiging wordt de bestelling van de klant opnieuw uitgevoerd. Een contract komt alleen tot stand wanneer wij uw bestelling accepteren door een acceptatieverklaring of door de levering van de bestelde artikelen. Of een bestelling wordt geaccepteerd, is naar eigen goeddunken.

3. Levering, beschikbaarheid en eigendomsvoorbehoud

De levering van de goederen vindt plaats binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestellingsorder of na ontvangst van de betaling, indien vooruitbetaling is overeengekomen.

  • Wij hebben recht op gedeeltelijke leveringen, als dit redelijk voor u is.
  • Wij leveren ofwel via een pakketdienst, een expeditiebedrijf of per post.
  • De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat alle claims zijn voldaan waarop wij nu of in de toekomst recht hebben.

4. Betalingsmethoden, prijzen en verzendkosten

  • Bestaande klanten zijn klanten die al een geregistreerde klantaccount hebben in de online winkel en al minstens één bestelling via de klantaccount hebben geplaatst.
  • Afgedrukt bestelformulier (brief, fax, telefoon)
  • Alle door ons genoemde prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke omzetbelasting.
  • Bij het bestellen via het bestelformulier is een abonnementsorder mogelijk. Als leverdata voor de abonnementsorder, kunt u de 1e of de 15e van een maand kiezen.

5. Herroepingsrecht

Als u een consument bent, hebt u een herroepingsrecht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Een voorbeeldformulier voor herroeping vindt u hier.

HERROEPING

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De opzegtermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die geen vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw recht uit te oefenen, moet u ons, het bedrijf MEDIADUSTRY, door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract op te zeggen, informeren. U kunt gebruik maken van het hier beschikbare en bijgevoegde bestelformulier, welk niet verplicht is.

Voor het behoud van de annuleringsdeadline is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van deze deadline verstuurd.

*moet hier een link bij?( op de site hebben we er geen..)

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgmethode dan de standaardlevering die door ons wordt aangeboden moeten onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen, of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U dient de producten binnen 14 dagen na aankoop naar ons te retourneren. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit verlies van waarde te wijten is aan een onderzoek van de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen of niet noodzakelijke behandeling door u.

EINDE VAN DE HERROEPING

6. Privacy

Bij het bestellen verzamelen we de volgende informatie: titel, naam, thuisadres, afleveradres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardgegevens (naam van de kaarthouder, creditcardnummer, vervaldatum en kaartverificatienummer) afhankelijk van de gekozen betalingswijze.

We slaan uw gegevens op om aan het contract te voldoen, inclusief precontractuele communicatie, en verwijderen deze zodra we niet langer wettelijk verplicht zijn om het op te slaan, dat wil zeggen nadat het contract is verwerkt en de verplichtingen inzake belasting en commerciële opslag zijn vervallen. Voor het bezorgen van uw bestelling, zullen wij uw naam en afleveradres doorgeven aan PostNL. Afhankelijk van het gekozen type betaalmethode, zullen we uw bankgegevens of creditcardgegevens doorgeven aan de opdrachtgevende bank om de betaling te verwerken. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b) GDPR, omdat deze gegevens nodig zijn om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Zonder het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens is een contractuitvoering niet mogelijk.

Als u ons uw e-mailadres meedeelt, ontvangt u per e-mail regelmatig productaanbevelingen van ons. Deze productaanbevelingen worden door ons verstrekt, ongeacht of u zich op een nieuwsbrief hebt geabonneerd. U kunt de verzending van productaanbevelingen op elk moment tegenspreken. Een tekstbericht naar de bovengenoemde contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, fax, brief) is voldoende. Uiteraard vindt u in elke e-mail ook een link waarmee u zich kunt afmelden. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f) GDPR, omdat de gerichte informatie van bestaande klanten ons legitieme belang is.

Meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens en over uw algemene gegevensbeschermingsrechten vindt u in ons privacybeleid, dat u op onze website kunt vinden en dat wij u graag zullen verstrekken.

7. Garantie

Voor zover een door ons geleverd product gebrekkig is, hebt u recht op de wettelijke garantieaanspraken.

8. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en de volledige zakelijke relatie tussen u en ons worden beheerst door Nederlands recht. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de consument gewoonlijk verblijft.

9. Slotbepalingen

Wijzigingen of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden of de contracten waarvan zij deel uitmaken, moeten schriftelijk zijn. Dit geldt ook voor het intrekken van dit vereiste voor het tekstformulier.

Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of de contracten waarvan zij deel uitmaken ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en de contracten. De juridisch niet-effectieve bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. De bovenstaande bepaling is van overeenkomstige toepassing op gevallen waarin het recht niet voorziet.

10. Slotbepalingen

In het bijzonder verwerken we uw persoonlijke gegevens om de volgende legitieme belangen na te streven, hetzij voor onszelf, onze verkopers, onze partners of andere derden (inclusief de klanten van onze verkopers):

Om verkopers en anderen van onze diensten en toepassingen te voorzien; Om risico’s en fraude op ons platform te voorkomen; Om communicatie, marketing en reclame te bieden; Om rapportage en analyse te bieden; Om verkopers te helpen zoeken naar en integreren met apps via onze app store; Voor het oplossen van problemen, ondersteunende diensten of om vragen te beantwoorden; Om functies of extra diensten uit te testen; en om onze diensten, applicaties en websites te verbeteren. Wanneer we persoonsgegevens verwerken om deze legitieme belangen na te streven, doen we dit wanneer we van mening zijn dat de aard van de verwerking, de informatie die wordt verwerkt en de technische en organisatorische maatregelen die worden toegepast om die informatie te beschermen, de risico’s voor de betrokkene kunnen verzachten.